Dotacje unijne

Oferujemy  kompleksowe doradztwo w zakresie wszystkich elementów składających się na pozyskanie oraz prawidłowe rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej.

  • analiza sytuacji finansowo-organizacyjnej potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcy) pod kątem możliwości  pozyskania funduszy unijnych

    * analiza ksiąg podatkowych
    * analiza zdolności kredytowej           
    * przeprowadzenie przeglądu oraz ocena efektywności kredytowej składników majątku itp.

  • tworzenie kompleksowych projektów realizujących potrzeby inwestycyjne bądź inne (EFS) beneficjenta,

  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie:

    * wypełnianie wniosków
    * sporządzanie biznesplanów
    * sporządzanie studiów wykonalności

  • pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania zaplanowanych projektów:

    * negocjacje z bankami, leasingodawcami, itp.
    * przygotowanie dokumentacji kredytowej
    * pełne doradztwo finansowe itp.

  • zarządzanie projektowe i koordynacja działań w ramach projektu będącego podstawą uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych:

    * zarządzanie zasobami ludzkimi projektu
    * zarządzanie zasobami rzeczowymi projektu
    * zarządzanie zasobami finansowymi projektu
    * księgowość projektowa itp.

  • weryfikacja przygotowanych wniosków o dotację według kryteriów oceny:

    * ocena formalna
    * ocena techniczno-ekonomiczna
    * ocena merytoryczna

  • sporządzanie wniosków o płatność

  • rozliczanie dotacji:

    * sporządzanie sprawozdań finansowych
    * sporządzanie zestawień księgowych
    * monitoring realizacji projektu
    * ewaluacja realizacji celów projektu

 

 

Klikając tutaj odnajdziesz wszystkie informacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Klikając tutaj odnajdziesz wszystkie informacje dotyczące Regiolnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.